Kontakt


Meno
: SEA - Agentúra pre vzdelávanie a vedu (Science and Education Agency)


Sídlo
: FMFI UK, Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava

e-mailový kontakt : info(at)avv.sk 

IČO : 30804451

IČ DPH : 20209000662

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.

č. účtu : 11473620/0900

Zapísaná v registri MV SR, sekcia verejnej správy, odb. vnútorných vecí VVS/1-900/90-8080-4 so živnostenským oprávnením vydaným Obvodným úradom v Bratislave, Číslo živnostenského registra: 110-170281