Odkazy

Zaujímavé stránky

Forenzné vedy  http://www.forensicsociety.sk/

Ministerstvo vnútra http://www.minv.sk 

Aktuálne informácie z ministerstva vnútra http://ifs.minv.sk

Akadémia policajného zboru http://www.akademiapz.sk

Colná správa http://www.colnasprava.sk/wps/portalˇ

Úrady SR

Úrad vlády http://www.vlada.sk/

Štatistický úrad SR http://portal.statistics.sk

Národný bezpečnostný úrad http://www.nbusr.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR http://www.indprop.gov.sk/

Úrad pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví http://www.urso.gov.sk

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí http://www.uszz.sk/

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v SR http://www.unms.sk/

Slovenský ústav technickej normalizácie http://www.sutn.sk

Úrad na ochranu osobných údajov SR http://www.dataprotection.gov.sk

Úrad jadrového dozoru SR http://www.ujd.gov.sk

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR http://www.geodesy.gov.sk/

Telekomunikačný úrad http://www.teleoff.gov.sk/

Správa štátnych hmotných rezerv SR http://www.reserves.gov.sk/

Protimonopolný úrad SR http://www.antimon.gov.sk/

Poštový regulačný úrad http://www.posturad.sk/

Pamiatkový úrad SR http://www.pamiatky.sk

Národný inšpektorát práce http://www.safework.gov.sk/

Najvýšší kontrolný úrad http://www.nku.gov.sk/

Ministerstva SR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií http://www.telecom.gov.sk

Ministerstvo financií http://www.finance.gov.sk/

Ministerstvo hospodárstva http://www.economy.gov.sk/

Ministerstvo kutúry http://www.culture.gov.sk/

Ministerstvo obrany http://www.mosr.sk/

Ministerstvo poľnohospodárstva http://www.land.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.employment.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti http://www.justice.gov.sk/

Ministerstvo školstva http://www.minedu.sk/

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja http://www.build.gov.sk

Ministerstvo zahraničných vecí http://www.foreign.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva http://www.health.gov.sk/

Ministerstvo životného prostredia http://www.enviro.gov.sk

Iné

Prezidenta SR http://www.prezident.sk/

Národná rada SR http://www.nrsr.sk/

Národná banka Slovenska http://www.nbs.sk

Najvyšší súd SR http://www.nssr.gov.sk/

Verejný ochranca práv http://www.vop.gov.sk/

Generálna prokuratúra http://www.genpro.gov.sk/

Fond národného majetku http://www.natfund.gov.sk/